Projekční kancelář Sanit studio, s.r.o. Hradec Králové

Naše specializovaná projekční kancelář Sanit studio s.r.o. sídlí v budově Hradeckého stavebního centra na Slezském předměstí v Hradci Králové. Naší činností je projektování v oboru TZB (technická zařízení budov – technika prostředí staveb) a projektování v oboru ZTI (zařízení zdravotně technických instalací – zpracováváme projekty domovní kanalizace a domovního vodovodu). Projekty plynových zařízení, které naše projekční kancelář rovněž navrhuje, mohou být zaměřeny jak na domovní plynovody se spotřebiči do padesáti kW, tak rovněž pro plynové kotelny s celkovým výkonem nad 100 kW. Naše projekční kancelář zpracovává také projekty inženýrských objektů. Tyto projekty zahrnují sítě technické infrastruktury. Jedná se o tzv. vodohospodářské stavby malého rozsahu (projekty na prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů, včetně jejich kanalizačních a vodovodních přípojek, dále projekty ČOV do cca deseti EO, předčisticí zařízení - jako jsou odlučovače tuků a ropných látek). Zpracováváme i projekty na rozšíření STL a NTL plynovodních řadů a projekty na areálové průmyslové plynovody.
Naše projekční kancelář, která disponuje moderním technickým vybavením, které je pro projektování nutné, zpracovává všechny stupně projektové dokumentace, včetně technického projednání s dotčenými správci sítí. Projekční kancelář Sanit studio, s.r.o. je ryze českou firmou - bez jakékoliv účasti zahraničního kapitálu.
Vedoucí pracovník a jednatel firmy Ing. Jiří Pešek je autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, ve specializaci Technická zařízení IE01, vedeným pod č.0601723 ze dne 30. 11. 2004.

SANIT STUDIO, s.r.o. - netfirmy.cz Vodovody a kanalizace - netfirmy.cz

Zpracujeme projekty pro různé typy objektů

Projekční kancelář Sanit studio s.r.o. Hradec Králové zpracovává projekty jak na novostavby, tak i o projekty na rekonstrukce, projekty na přístavby, apod. Jedná se o projekty pro různé typy objektů:

Projekty pro stavby pro bydlení

Projekty pro rodinné domy, projekty pro bytové domy, projekty pro půdní vestavby...

Projekty pro stavby občanské vybavenosti

Projekty pro prodejny, projekty pro sportovní stavby, projekty pro domy služeb, stravovacích zařízení...

Projekty pro průmyslové objekty

Projekty pro kotelny, projekty pro předávací stanice, projekty pro výrobní haly...

Projekty pro domy sociálních služeb

Projekty pro domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, LDN...

Projekty pro zdravotnické stavby

Projekty pro objekty v rámci okresních nemocnic, fakultních nemocnic, objekty zdravotnických služeb...

Projekty pro školská zařízení 

Projekty pro sportovní stavby

Projekty pro stavby a přístavby tělocvičen, projekty pro multifunkční objekty s veřejnými bazény, apod.).